Actieve raad van bestuur

Het succes van een familiebedrijf wordt veelal bepaald door haar leiding en de strategie die ze volgt. Een goed werkend familiebedrijf beschikt over een ervaren, onafhankelijk en betrokken klankbord waarop het kan terugvallen bij het nemen van strategische beslissingen. Daarom vormt een actieve raad van bestuur in het familiebedrijf, net als bij andere ondernemingen, een cruciale schakel in de keten van het deugdelijk bestuur.

Nut van een actieve raad van bestuur

U kan de raad op maat van uw onderneming installeren. Het is echter wel belangrijk dat de raad een actieve rol vervult in het bedrijf. Een bestuursvergadering moet meer zijn dan een eenmalig jaarlijks verplicht onderonsje van de eigenaars. Een actieve raad stimuleert strategisch denken en draagt bij om de gekozen strategie vervolgens te implementeren en te evalueren. Als denktank kan zij de familiale ondernemer inzichten aanbrengen in materies waarin hijzelf minder thuis is. Dit leidt op zijn beurt tot weloverwogen besluitvorming, hetgeen bijdraagt aan het succes van de onderneming op lange termijn.

Indien de raad van bestuur bovendien een onafhankelijk karakter heeft, kan zij fungeren als buffer of bemiddelaar bij familiale conflicten. Dit kan men creëren door externe, niet-familiale bestuurders op te nemen in de raad van bestuur.

Taken van de raad van bestuur

De raad van bestuur vervult enerzijds een controletaak waarbij ze controle uitoefent op onder meer de bedrijfsprestaties, het management en de strategie. Anderzijds vervult de raad van bestuur een servicetaak. Deze taak is gericht op het geven van advies, netwerken, lobbyen en het opbouwen van de bedrijfsreputatie. Ook het bemiddelen bij (familiale) conflicten en het begeleiden van het opvolgingsproces spelen hier een centrale rol.

Vaak ontstaat de behoefte naar een actievere raad van bestuur indien ofwel de organisatie, ofwel de familie groeit. U kan de concrete afspraken rond samenstelling, werking en bevoegdheden perfect vastleggen in een op maat gemaakt intern reglement.