Missie & Visie

Om een familiebedrijf goed te besturen, is het essentieel dat iedereen aan boord weet waar het bedrijf naartoe gaat. Het opstellen van een duidelijke Missie en Visie voor het familiebedrijf is hierbij cruciaal. Doorgaans worden deze geënt op de heersende familiale waarden en vervolgens omgezet naar een concrete bedrijfsstrategie. 

Waarden - Waar staan wij voor?

De familiale waarden zijn het fundament van de gedeelde eigenaarsvisie van de familieleden. Deze waarden vormen de basis voor beslissingen, beleid en gedrag binnen het familiebedrijf. Ze worden gebruikt als bouwstenen voor het opstellen van de missie en strategie van het bedrijf, en vormen ook steevast de basis voor elk goed uitgewerkt Familiecharter.

 

Missie – Waarom bestaan wij?

In haar missie definieert het familiebedrijf haar bestaansgrond en identiteit. Door middel van haar missie geeft het familiebedrijf aan wat ze doet, voor wie ze dit doet en hoe ze dit doet. Een goede missie geeft bijgevolg aan waaróm de onderneming haar activiteiten ontplooit. Een missie moet tijdloos zijn, maar wel toepasbaar op dit moment. Verder is het belangrijk om ook een geografische afbakening op te nemen, met andere woorden, het werkterrein van het familiebedrijf moet vooraf duidelijk bepaald zijn.

 

Visie – Waar willen we binnen 10 jaar staan?

De visie van het familiebedrijf is inspirerend. Het werpt een blik op de toekomst en beschrijft de gewenste situatie op lange termijn. Een visie geeft altijd een beeld van de plaats en positie van het familiebedrijf in die (verre) toekomst. Om succesvol te kunnen ondernemen, is het noodzakelijk dat iedereen in het familiebedrijf werkt in functie van het algemeen doel wat door het bedrijf wordt nagestreefd. In de visie staat dit doel verwoord. Het is de ‘poolster’ voor iedereen in de organisatie.

 

Strategie – Hoe geraken we daar?

De strategie en daarmee samenhangende concrete doelstellingen worden afgeleid van de missie en de visie. Doelstellingen zijn tastbare resultaten die het familiebedrijf nastreeft om haar missie en visie te verwezenlijken. Dit wordt vervolgens uitgeschreven in een strategisch plan waarin een reeks stappen worden bepaald die de continuïteit van het familiebedrijf op lange termijn handhaven.  

missie & visie_transparent.png