Zorgvolmacht

Tijdens uw leven staat u zelf in voor een zo goed mogelijk beheer van uw vermogen. Maar wat als u (of uw partner) later door een ongeval of ziekte niet meer in staat bent om uw vermogen verantwoord te beheren? Met het oog op een latere periode van handelingsonbekwaamheid, kunt u nu al stappen ondernemen door de opmaak van een zorgvolmacht. 

Nut van een zorgvolmacht

Regelt u niets, dan verliest u de zeggenschap over uw vermogen. U komt onder bewind te staan van een door de vrederechter aangestelde bewindvoerder. Deze bewindvoerder kan een vreemde zijn en zal uw vermogen verder beheren, onder toezicht van de rechter. Op het vlak van successieplanning worden de mogelijkheden uiterst beperkt. Er zal steeds een akkoord (“machtiging”) van de rechter gevraagd moeten worden.

Dit alles kunt u vermijden door het opstellen van een zorgvolmacht. U duidt zelf een persoon aan die later, wanneer u zelf niet meer in staat bent uw vermogen te beheren, welbepaalde handelingen zal kunnen stellen met betrekking tot uw vermogen. Zo kan u bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen benoemen als lasthebber, waardoor het beheer van uw vermogen volledig in de private sfeer blijft, zonder voortdurende controle door de vrederechter. Aanvullend kan u, indien u dat wenst, u een vertrouwenspersoon aanduiden die uw belangen blijft behartigen en bijkomend toezicht kan uitoefenen.

Maatwerk

Een zorgvolmacht geeft u de nodige vrijheid en flexibiliteit. U kunt vooraf zelf bepalen welke handelingen de beheerder van uw vermogen allemaal kan stellen, bijvoorbeeld de verkoop van uw woning of een schenking aan uw kinderen. Het spreekt voor zich dat het opstellen van een goede zorgvolmacht maatwerk is.

zorgvolmacht_transparant.png